Draft Programu 2017

 

ZARYS TEMATYCZNY

 Dzień I OSG 2017

SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD
SESJA I: INFRASTRUKTURA I PRZEMYSŁ
SESJA II: INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE
Panel 1 Infrastruktura krytyczna Panel 1 Przemysł: najlepsze praktyki – liderzy zmian Panel 1 Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
Panel 2 Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska Panel 2 Nauka  –  fundament innowacyjności
Panel 2 (Cyber)bezpieczeństwo narodowe
Panel 3 Węgiel jako niezbędne zaplecze rozwoju gospodarczego
 Panel 3 Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast
Panel 3 Bezpieczeństwo środowiskowe
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI” WRAZ Z UROCZYSTĄ KOLACJĄ

 Dzień II  OSG 2017

SESJA I: CASE STUDY  – INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE
SESJA IV: SAMORZĄDOWA
Panel 4 Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies
Panel 1 Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.
Panel 2 Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój
Panel 3 Rynek nieruchomości w Polsce
WYCIECZKA FAKULTATYWNA: Zwiedzanie obiektów/instalacji na terenie Miasta Siedlce

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Dzień I OSG

  SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD
 • Odbudowa narodowego potencjału gospodarczego jako gwarancji suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej
 • Rok 2018 – nowa perspektywa budżetowa UE
 • Ile Państwa w gospodarce? Cele społeczne vs cele gospodarcze
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej. Priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Lokomotywy polskiej gospodarki – sektor państwowy czy prywatny?
 • Rola samorządu we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości
 • Współpraca biznesu i nauki – czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi gospodarczemu
 • Program Polska Cyfrowa jako fundament społeczno-gospodarczego rozwoju kraju
  SESJA I: INFRASTRUKTURA I PRZEMYSŁ
  Panel 1 – Infrastruktura krytyczna
 • Infrastrukturalne inwestycje dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski – inwestycje do 2020
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – szansa czy zagrożenie?
 • Rola RCB w integracji i ochronie infrastruktury krytycznej.
 • Realizacja strategii w kluczowych spółkach jako element integracji infrastruktury krytycznej
 • Zarządzanie ryzykiem przy projektach energetycznych oraz źródła finansowania projektów
 • Nowe moce wytwórcze oraz inwestycje sieciowe w elektroenergetyce
 • Bezpieczeństwo surowcowe Państwa (gaz, ropa, przemysł chemiczny)
 • Łączność  i sieci telekomunikacyjne najbardziej zaawansowany technologicznie element infrastruktury krytycznej?
 • Minimalizacja ryzyka przy dużych projektach inwestycyjnych
 • Modele finansowania inwestycji
  Panel 2  – Infrastruktura & transport – kolej, drogi, porty, infrastruktura miejska
 • Udział prywatnych inwestorów w rozbudowie infrastruktury
 • Ewolucja w kolejowych przewozach towarów – uwarunkowania makroekonomiczne
 • Transport pasażerski – jak zachęcać do korzystania z transportu publicznego?
 • Jak finansować inwestycje w infrastrukturę?
 • Transport z perspektywy samorządów – kolej metropolitalna
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?
 • Transport intermodalny, huby i centra logistyczne – czy klienci w pełni wykorzystują aktualny potencjał branży
 • Rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo – potencjał elastyczności i konkurencyjności
 • Nowoczesna infrastruktura najlepszą wizytówką miast 
  Panel 3 – Węgiel jako niezbędne zaplecze rozwoju gospodarczego
 • Strategia funkcjonowania górnictwa 2016-2030 a polityka klimatyczna UE
 • Program restrukturyzacji górnictwa – polityka, ekonomia, konkurencyjność wobec europejskiej energetyki
 • Polityka surowcowa Państwa – aktualny status
 • Przyszłość polskiej energetyki węglowej w świetle repolonizacji aktywów energetycznych
 • Innowacyjność w polskim górnictwie: nowoczesne technologie a efektywność
 • Ekologiczne rozwiązania w branży górniczej
 • Bezpieczeństwo w górnictwie
 • Znaczenie węgla kamiennego, brunatnego oraz gazu ziemnego w polityce paliwowo-energetycznej Polski
 • Czyste technologie węglowe – stan zaawansowania prac
  SESJA II: INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE
  Panel 1 – Przemysł: najlepsze praktyki – liderzy zmian
 • Konkurencyjność sposobem na rozwój gospodarki
 • Ewolucja czy rewolucja?
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Budowanie Marki – inwestycje w świadomość klienta
 • Świat to za mało – jak przekraczać granice w poszukiwaniu rynków w dobie Internetu?
 • Informatyzacja to nie wszystko
 • Produkty 21: forma a nie trwałość? – dlaczego klient tęskni za dawną jakością i prostotą urządzeń?
 • Komercjalizacja działalności badawczo-rozwojowej
 • Recepty na sukces: elektromobilność i klastry energetyczne
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
   Panel 2 – Nauka – fundament innowacyjności
 • Współpraca biznesu i nauki – czynnik sprzyjający innowacyjnemu rozwojowi gospodarczemu
 • Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego?
 • Finansowanie projektów innowacyjnych realizowanych przez uczelnie wyższe
 • Uczelnie wyższe jako zaplecze badawczo rozwojowe dla przemysłu
 • Od pomysłu do innowacji – klastry jako niezbędne zaplecze do komercjalizacji projektu?
 • Uczelnie a rynek pracy
 • Umiędzynarodowienie środowiska akademickiego a rozwój uczelni
  Panel 3 – Innowacyjność – inspiracja dla inteligentnych miast
 • Inteligentne miasto 3.0. Priorytety innowacyjnych miast: mieszkańcy? infrastruktura? przemysł?
 • Smart cities  – przykłady najciekawszych wdrożeń
 • Transport publiczny: inteligentne systemy zarządzania ruchem
 • Czynnik bezpieczeństwa i polityka prywatności w projektach smart city
 • Technologie IT w projektach infrastrukturalnych: inteligentne domy, inteligentna instalacja świetlna, punkty ładowania samochodów hybrydowych.
 • Nowoczesna infrastruktura najlepszą wizytówką miast 
 • Innowacyjny biznes podstawą miast przyszłości
 • Rozwój środowiska startupowego jako przykład rozwoju innowacyjności miejskiej
 • Budowanie „kapitału miasta i regionu” – strategie promocyjne B2B i B2C
 • Instrumenty finansowe rozwoju miast 3.0
  SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE
  Panel 1 – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
 • Kierunki rozwoju sektora rolno- spożywczego w Polsce – czy branża potrzebuje nowej strategii?
 • Marka polskiej żywności – jak budować wizerunek branży w kraju i na świecie i zwiększać rozpoznawalność naszych produktów.
 • Innowacje kluczem do sukcesu – jak połączyć naturalność i tradycję z nowymi technologiami i zapewnić wysoką jakość produktów.
 • Rola państwa w budowaniu wizerunku i wzmacnianiu przewag konkurencyjnych branży – udział sektora
 • w kształtowaniu kluczowych dla niego regulacji i przepisów.
 • Patriotyzm konsumencki a protekcjonizm –  możliwości i zagrożenia płynące z funkcjonowania na wspólnotowym rynku.
 • Eksport filarem dalszego rozwoju – jak zdobywać światowe rynki i dbać jednocześnie o rozwój konsumpcji w kraju.
 • Brexit – możliwe scenariusze dla Polski w kontekście dużego znaczenia rynku brytyjskiego dla eksportu polskiej żywności.
 • Społeczna odpowiedzialność sektora rolno-spożywczego – znaczenie samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.
  Panel 2 – (Cyber)bezpieczeństwo narodowe
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Aktywność Rządu i Prezydenta RP w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa narodowego
 • Priorytety polityki MON a polski przemysł zbrojeniowy
 • Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla współczesnego państwa – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Wpływ ataków cybernetycznych i terrorystycznych na rozwój i gospodarkę Państwa – konsekwencje i straty
 • Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci
  i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security)
 • Bezpieczeństwo gospodarcze, militarne i energetyczne w ramach Unii Europejskiej – deklaracje a rzeczywistość
 • Modernizacja polskich sił zbrojnych wobec cyber zagrożeń. Rola wojska w cyberprzestrzeni
 • Miejsce i rola NC Cyber w Krajowym Systemie Ochrony Cyberprzestrzeni RP
 • Dyrektywa NIS – nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych
 • Biznes pod ostrzałem – dane osobowe, e-privacy, tajemnica przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo systemów IT to nie wszystko – dlaczego potrzebne cybercompliance i jak je wdrażać
  Panel 3 – Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Green City – moda czy konieczność. Walka z nadmierną emisją zanieczyszczeń powietrza
 • Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
 • Woda najcenniejszy surowiec świata – innowacje chroniące środowisko
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo wodne a przemysł
 • Elektromobilność – program walki z niską emisją
  GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI” WRAZ Z UROCZYSTĄ KOLACJĄ

Dzień II OSG

  SESJA II:  CASE STUDY – INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE
  Panel 4 – Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle – case studies
  SESJA IV: SAMORZĄDOWA 
  Panel 1 – Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.
 • Prezentacje przedstawicieli samorządów i OSD
 • Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych
 • Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
 • Działania OSD – wyzwania i bariery w celu wspierania przesyłu transgranicznego
 • Podłączenie OZE do sieci, a konkurencja i bezpieczeństwo systemu
 • Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
 • Smart cities
 • Efektywność energetyczna i walka ze smogiem
   Panel 2 – Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój
 • Tożsamość regionu i skuteczny branding kluczem marketingu terytorialnego?
 • Infrastruktura sportowa – jako narzędzie promocji miast i regionów
 • Informacja turystyczna na miarę XXI wieku
 • Biznesowy wymiar marketingu terytorialnego – sposób na inwestorów
 • Liderzy regionalni – ambasadorami regionu
 • Strefy ekonomiczne – sposób na promocję i rozwój gospodarczy regionu
  Panel 3 – Rynek nieruchomości w Polsce 
 • Nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania – budownictwo przyszłości
 • Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych – pozyskanie inwestorów
 • Rynek mieszkaniowy w Polsce a Program Mieszkanie+
 • Nieruchomości atrakcyjne dla inwestorów: hotele, galerie handlowe itd.
 • Fundusze REIT – Nowoczesna forma pośredniego inwestowania w rynek nieruchomości
  WYCIECZKA FAKULTATYWNA: Zwiedzanie obiektów/instalacji na terenie Miasta Siedlce

*    W trakcie potwierdzenia

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego