Regulamin uczestnictwa OSG 2020

 1. Wyłącznym Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Udział w Szczycie jest bezpłatny z możliwością wykupienia pakietu gwarantującego udział.
 3. Warunkiem skorzystania z pakietu gwarantującego udział w Szczycie jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokonanie w terminie płatności na podstawie faktury proforma.
 4. Opłata pakietu gwarantującego udział w Szczycie:
  1. Udział 5-6 października – 200 zł + 23% VAT
  2. Udział 5 października – 150 zł + 23% VAT
  3. Udział 6 października – 100 zł + 23% VAT
 5. Warunkiem udziału bezpłatnego w Szczycie jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego do udziału oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji na liście uczestników od organizatora.
 6. Warunkiem udziału w Szczycie jest przekazanie informacji o stanie zdrowia w formie wypełnionego formularza otrzymanego od Organizatora i przekazanie go Organizatorowi zwrotnie w wyznaczonym terminie. Na podstawie danych zawartych w formularzu, Organizator ma prawo anulować uczestnikowi zarówno udział gwarantowany, jak i bezpłatny. W przypadku anulowania udziału gwarantowanego przez Organizatora wpłacone środki o których mowa w pkt. 4 zostaną zwrócone na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 7. Czas nadsyłania zgłoszeń na Szczyt jest:
  1. Udział osobisty: do 30 września 2020 r.
  2. Udział online: do 4 października 2020 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora Szczytu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 9. Konferencja ma charakter zamknięty.
 10. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 11. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 12. Rezygnacje z udziału należy przesłać drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 13. Zamiast zgłoszonej osoby w OSG 2020 może wziąć udział inny pracownik firmy. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 16. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.
 17. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w OSG 2020 (zarówno prelegent jak i uczestnik) niniejszym udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji OSG 2020. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas OSG 2020 i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Szczytu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Szczytu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 20. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 22. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 23. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.