REJESTRACJA płatna

.

 

 Formularz zgłoszeniowy do udziału w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym 2016

 

 Warunki udziału

Formularz zgłoszeniowy

obowiązuje od 01.11.2016 do 02.12.2016

Udział 1 osoby w konferencji

Cena obejmuje: udział w części merytorycznej Szczytu, materiały konferencyjne, catering. Cena nie obejmuje udziału w wieczornej kolacji i noclegu.

 690 zł PLN

+ 23% VAT

Udział 1 osoby w konferencji i kolacji wieczornej

Cena obejmuje: udział w części merytorycznej Szczytu, materiały konferencyjne, catering, udział w uroczystej kolacji wieczornej. Cena nie obejmuje noclegu.

 1290 zł PLN

+ 23% VAT

   POBIERZ FORMULARZ

 

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY Z TEJ SAMEJ FIRMY, DRUGA OSOBA
I KAŻDA KOLEJNA OTRZYMAJĄ RABAT W WYSOKOŚCI  50%  OD KOSZTU UDZIAŁU.
 Udział przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, urzędów oraz przedstawicieli uczelni wyższych w konferencji do końca rejestracji jest bezpłatny – POBIERZ FORMULARZ

Akredytacja prasowa dla dziennikarzy – POBIERZ FORMULARZ

 

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w części merytorycznej Szczytu oraz wieczornej kolacji do dnia 01.09.2016 r. jest bezpłatne.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w części merytorycznej Szczytu bez udziału w wieczornej kolacji od dnia 02.09.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. jest bezpłatne. Od dnia 01.11.2016 do dnia 02.12.2016 r. koszt udziału wynosi 690 zł netto.
 4. Uczestnictwo w części merytorycznej Szczytu wraz z udziałem w wieczornej kolacji od dnia 02.09.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. wynosi 700 zł netto. Od dnia 01.11.2016 do dnia 02.12.2016 r. koszt udziału wynosi 1290 zł netto.
 5. Uczestnictwo dla przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, urzędów oraz przedstawicieli uczelni wyższych w części merytorycznej konferencji jest bezpłatne. W przypadku uczestnictwa w części merytorycznej i wieczornej kolacji koszt udziału wynosi 700 zł netto.
 6. Warunki uczestnictwa:

  1. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału (formularz w formacie pdf dostępny powyżej) oraz (w przypadku wyboru udziału w konferencji z kolacją) opłacenie uczestnictwa w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, ale nie później, niż przed rozpoczęciem Szczytu. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
  2. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres info@ecb.biz.pl, lub faksem na nr. tel. 81 747 65 10. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
  3. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w kolacji nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 
  4. W przypadku rezygnacji z udziału w wieczornej kolacji do 26 września 2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 350 zł netto (+ 23% VAT). Po 26 września 2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
 7. Czas nadsyłania zgłoszeń na Szczyt jest do 2 grudnia 2016 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora Szczytu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.
 9. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego (powyżej) i otrzymały potwierdzenie udziału od organizatora.
 10. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 11. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 12. Rezygnacje z udziału należy przesłać drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 13. Zamiast zgłoszonej osoby w OSG 2016 może wziąć udział inny pracownik firmy. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres info@ecb.biz.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej dzień przed eventem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 16. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.
 17. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w OSG2016 (zarówno prelegent jak i uczestnik) niniejszym udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji OSG 2016. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas OSG 2016 i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Szczytu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Szczytu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 20. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 22. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 23. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.