Rejestracja – test

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu wykonania Umowy usługowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie umowy, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym administrator danych osobowych powierzył wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, tj. Ministerstwo Energii.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO – prawo ich sprostowania,
  • na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Energii jest możliwy:

  • pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwa Energii ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,
  • pod adresem poczty elektronicznej: iodo@me.gov.pl.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane administratorowi danych przez „Europejskie Centrum Biznesu” M.Różańska, K.Karaś Spółka Jawna. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w części merytorycznej, znajdującego się na stronie www.osg2019.pl oraz akceptuję wszystkie jego punkty. Wysyłając zgłoszenie, zgadzam się na umieszczenie moich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.

prosimy wpisać, jakiego rodzaju udogodnienia będą potrzebne